Zawody Towarzyskie i Regionalne w skokach przez przeszkody


 

Zawody Towarzyskie i Regionalne w skokach przez przeszkody

Pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Wójta Gminy Starych Babic

VIII eliminacja Ligi Mazowsza
Stajnia Zielonki
24.06.2017


  

1. Organizator:

Stajnia Zielonki www.stajniazielonki.pl
Zielonki Wieś, ul. Warszawska 452, 05-082 Stare Babice
Dyrektor zawodów: Dawid Kajak e-mail: dawid@stajniazielonki.pl tel. 608 040 66

2. Termin:

sobota 24.06.2017

3. Termin zgłoszeń:

do środy 21.06.2017
Zgłoszenia na stronie internetowej www.konieregio.pl – zakładka „Zgłoszenia online”
(ewentualnie na mail: leszek.doraczynski@wp.pl)

4. Miejsce zawodów:

Stajnia Zielonki, Zielonki Wieś, ul. Warszawska 452, gm. Stare Babice
wjazd od ul. Sportowej przy Siedlisku Lipków (mapka dojazdowa poniżej)
Parkur: piaszczysty 60 x 80 m
Rozprężalnia: piaszczysta 30 x 60 oraz trawiasta 60 x 50

5. Uczestnicy:

Zawodnicy i konie zarejestrowane w PZJ oraz zawodnicy i konie bez licencji (nie zarejestrowani).

6. Osoby oficjalne:

Sędzia Główny: Lidia Chomentowska
Z-ca SG, Delegat WMZJ: Ewa Porębska-Gomółka
Sędziowie: Klaudyna Wasiak
Komisarz zawodów: Julia Marciniak
Gospodarz Toru: Łukasz Szustorowski
Lekarz weterynarii: Anna Smelczyńska

7. Obsługa komputerowa:

spikerka: Leszek Doraczyński, e-mail: leszek.doraczynski@wp.pl, tel.505 843 018
Pomiar czasu fotokomórką: Liga Mazowsza
Opieka medyczna: TP Trans

8. Program zawodów:

 • Konkurs nr 1, „open”, Kuce, dokładności, wys. 60 cm (art. 238.1.1)
  o Puchar Salonu Jeździeckiego MIKO.
 • Konkurs nr 2, „open”, Debiuty, dokładności, wys. 70 cm (art. 238.1.1)
  o Puchar Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 • Konkurs nr 3, Kuce i MK, dokładności z rozgrywką, wys. 80/90 cm (art.238.1.2)
 • Konkurs nr 4, „open”, kl. LL, z trafieniem w normę czasu, wys. 80 cm (Zał. S1 Reg. B)
  o Puchar Wójta Gminy Stare Babice.
 • Konkurs nr 5, „open”, kl.LL1, zwykły, wys. 90 cm (art. 238.2.1)
  o Puchar Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 • Konkurs nr 6, klasa L, dwufazowy (dokładności, zwykły), wys. 100 cm (art. 274.5.2)
  o Puchar Wójta Gminy Stare Babice.
 • Konkurs nr 7, klasa P, zwykły, wys. 110 cm (art. 238.2.1)
  o Puchar Prezesa Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A.
 • Konkurs nr 8, klasa N, zwykły, wys. 120 cm (art. 238.2.1)
  o Puchar Dyrektora Schwarzmuller Polska.

Konkursy nr 1, 3, 4, 6, 7 i 8 zaliczane do klasyfikacji Ligi Mazowsza.

Uwaga! Zgodnie z Regulaminem Ligi Mazowsza w konkursie nr 1 i 3 obowiązuje certyfikat wzrostu konia podpisany przez uprawnionego przez PZJ lekarza weterynarii.
W czasie zawodów możliwy będzie pomiar certyfikacyjny dokonany przez dr. Annę Smelczyńską!

Orientacyjne godziny rozpoczęcia konkursów uzależnione są od liczby zgłoszeń i opublikowane będą wraz z listami startowymi w przeddzień zawodów na stronie organizatora www.stajniazielonki.pl oraz www.konieregio.pl
„Wyniki online” z poszczególnych konkursów dostępne będą na stronie www.konieregio.pl
w zakładce lub boksie „Wyniki online”!

9. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Osoby bez licencji (niezarejestrowane), w konkursach „open” (towarzyskich), obowiązują: aktualne orzeczenie lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
Konkursy „open” (towarzyskie) rozgrywaną są zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 20.12.2013 oraz z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak konkursy ZR.

10. W przypadku koni w konkursach „open” – wymagany jest minimum paszport urzędowy z aktualnymi szczepieniami.

11. Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2017:

– koń w wieku od 6 lat może startować w konkursach do klasy L1 włącznie trzykrotnie w ciągu dnia (art. 4 pkt. 2 Tabela pkt. ),
– w tym samym konkursie, dwukrotny start konia – pod tym samym lub różnymi zawodnikami – jest dozwolony w konkursach do klasy L1 włącznie. Jeżeli na tym samym koniu, w tym samym
konkursie startuje ten sam zawodnik, to w konkursach, w których o zwycięstwie decyduje czas przejazdu, zalicza się tylko wynik pierwszego startu (art. 4 pkt. 3).

12. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia
dokumentów i wniesienia opłat na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem danego konkursu.

13. Opłaty:

– Wpisowe: 110 PLN/koń
– Startowe: klasa P – 15 PLN; klasa N – 20 PLN; (100% przeznaczone na pulę nagród finansowych)
– Zgodne z Przepisami B PZJ zmiany na listach startowych powinny być wniesione do 30 minut
przed rozpoczęciem konkursu. Po tym terminie i w innych przypadkach obowiązuje opłata
manipulacyjna w wysokości 30 PLN
– Organizator nie zapewnia boksów dla koni oraz paszy.

14. Nagrody:

– flots, puchary i nagrody rzeczowe w konkursach 1, 2 ,3, 4, 5, 6.
– nagrody rzeczowe oraz finansowe w konkursach 7, 8 – minimum 500-300-200-100 przy czym liczba miejsc nagradzanych może ulec zmianie w zależności od ilości startujących w
poszczególnych konkursach (1-4 konie – 1 miejsce; 5-8 koni – miejsca 1-2; 9-12 koni – miejsca 1-3, 13-16 koni – miejsca 1-4).
Ogólna pula nagród minimum 5.000 PLN.

15. Wstęp na zawody bezpłatny. Katering – bar na terenie zawodów.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące
powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów.

18. Zawody zatwierdzone przez WMZJ.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podroży powrotnej z zawodów.

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Mapa Dojazdu: